E muốn điều tra các thông tin liên quan đến 1 người. Tv cho e với