Toi mun biet. Người nay o dau , lm gi, tat ca tai Líu liền quan